Fornyelse af kørekort

Fornyelse af kørekort

En ny situation

11. maj 2017

 

Da jeg med mit indlæg her på Ældre-bloggen den 8. maj lagde op til en debat om reglerne vedr. fornyelse af kørekort, var jeg ikke opmærksom på, at et forslag om ændring af reglerne allerede var så langt fremme i Folketinget, at det havde været til første behandling den 4. maj. 2. og 3. behandling følger hhv. den 30. maj og den 2. juni.

Der ligger altså netop nu et konkret forslag til behandling i Folketinget, og dermed er der en anden situation end den, jeg gik ud fra, da jeg skrev indlægget. Det er klart, at svarene fra partiernes trafikordførere på min anmodning om en kommentar til mit indlæg afspejler, at arbejdet med en ændring af reglerne altå allerede er godt i gang. Men jeg synes, at de modtagne kommentarer i høj grad fortjener at komme bloggens læsere til kendskab. Derfor vil man herunder kunne finde først mit indlæg fra 8. maj og dernæst kommentarerne fra trafikordførerne. Og jeg bringer dem med en tak til ordførerne, fordi de har villet bruge tid og kræfter på at fremsende dem.

 

Det skal i øvrigt oplyses, at de nye regler, som foreslås at træde i kraft fra den 1. juli i år, vil betyde, at alle kørekort til gruppe 1-køretøjer (d.v.s. almindelig bil, knallert, motorcykel og bil med stort påhængskøretøj), der udstedes eller fornyes efter den 1. juli 2017, udstedes med en gyldighedstid på 15 år, såfremt der ikke er helbredsforhold, der kræver en kortere gyldighedstid.

 

Ældre-bloggen

Fornyelse af kørekort

8. maj 2017

 

Jeg skal have mit kørekort fornyet i denne måned. En gang hvert år skal jeg punge ud med omkring 600 kroner for at have lov til fortsat at køre bil. Det er helt urimeligt.

Ældreforum er et statsligt råd, hvis opgave det er at synliggøre ældres ressourcer. Om fornyelsen af kørekort siger Ældreforums formand Ove Dalsgaard til Berlingske: "Vi har den opfattelse, at det er aldersdiskriminerende. Der er sket meget, siden den grænse blev sat. Ældre har bedre helbred, bedre økonomi o.s.v. Og den udløser en unødig regning til administration af lægeerklæringer og kørekort." Samlet koster denne administration omkring 200 millioner kroner om året.

Ove Dalsgaard understreger, hvor vigtig en bil er for mange ældre. "Derfor er der ingen grund til at lægge unødige hindringer i vejen for det, siger han. "Det betyder virkelig meget for deres livskvalitet".

Berlingske oplyser, at Ældreforum i 2012 udgave publikationen "Længst muligt i egen bil - og livet uden bil". Her foreslog rådet også, at kravet om lægeerklæring skulle afskaffes.

 

Der er da eksempler på ældre, der absolut ikke burde køre bil længere. Og spørgsmålet er så, hvordan det kan undgås. Som det er i dag, siger betingelserne for at få fornyet sit kørekort i virkeligheden meget lidt om, hvor godt man magter at køre bil. Den viden kunne man få meget bedre på en anden måde. Hvis man har certifikat som privatflyver, skal man med mellemrum bevise over for en flyveinstruktør, at man fortsat mestrer alt, hvad det er nødvendig at kunne som privatpilot. Han skriver så i ens logbog under på, at det er i orden.

Noget tilsvarende kunne man gøre m.h.t. bilkørsel.

Når en kørelærer har opnået en vis erfaring og rutine - f.eks. efter fem år som kørelærer - kan han tilbydes et tillægskursus, hvor han lærer alt, hvad der er nødvendigt for at kunne bedømme en ældre bilists kørefærdigheder. Når en bilist bliver f.eks. 80 år, er han forpligtet til at henvende sig til en kørelærer med den foreskrevne uddannelse, og klarer han, hvad det er rimeligt, at man skal kunne som bilist, og at det vel at mærke sker i bilistens egen bil, så udsteder kørelæreren et bevis for beståelsen af det Periodiske Køre-Tjek (PKT), der f.eks. kan have en gyldighed på fem år. Det vil naturligvis også betyde en vis udgift for os ældre bilister til kørelæreren. Men jeg mener ikke, at det er urimeligt, at vi bliver pålagt en vis udgift for at kunne bevare de store fordele, som der er ved fortsat at kunne bruge vores bil. Vi skal jo da også betale en række andre udgifter til ejerafgift, forsikring, vedligeholdelse og benzin.

Det betyder ikke, at man skal ændre ved de regler, der gælder i dag, og som pålægger lægen, at han skal reagere, hvis han konstaterer, at en af hans patienter af en eller anden grund ikke længere bør køre bil. Det kan være af rent fysiske årsager eller en vis grad af demens (som nok også i de fleste tilfælde vil vise sig under et PKT), eller det kan være p.gr.a. en medicinering, som ikke er forenelig med bilkørsel. Det vil også være en selvfølge stadig at holde fast ved den moralske forpligtelse, som f.eks. familiemedlemmer har til at gøre det nødvendige for at stoppe uforsvarlig bilkørsel - om nødvendigt ved en henvendelse til politiet, som så evt. kan forlange en fornyet PKT eller simpelt hen fratage kørekortet.

 

 

 

Ordførernes kommentarer:

 

Første svar kom fra MF stedfortræder og fg. trafikordfører for Det Konservative Folkeparti

Merete Scheelsbeck, der skriver:

 

Kære Bent,

Vi støtter forslaget i Det Konservative Folkeparti.

 

Med venlig hilsen

Merete Scheelsbeck

 

 

 

Dansk Folkepartis trafikordfører Kim Christiansen skriver:

 

ære Bent

Reglerne ændres fra 1/7-2017. For gruppe 1 vil der fremover ikke være forældelse af

kørekort , ej heller lægetjek.

 

Med venlig hilsen

Kim Christiansen MF

 

 

 

 

 

 

Fra Socialdemokratiets trafikordfører Rasmus Prehn er modtaget følgende:

 

Kære Bent

 

Tak for dit glimrende indlæg – og hvor er det dog dejligt at se, hvordan du aktivt tager del i vigtige diskussioner vedrørende dine og andre ældres forhold og rettigheder.

Jeg er helt enig med dig i, at de nuværende regler er forældet, og derfor agter Socialdemokratiet også at stemme for et lovforslag vedrørende ophævelse af regler om gyldighedstid for kørekort til ældre, som netop nu bliver behandlet i Folketinget. Det er vigtigt for mig, at ældre borgere i Danmark kan leve et normalt liv. Et sådan liv

indebærer, at man som menneske kan bevæge sig rundt til sine daglige gøremål. Især

hvis man bor i et område, hvor der er langt til den nærmeste købmand eller andet, er et

kørekort vigtigt. Derfor er jeg også glad for at kunne fortælle dig, at de nuværende regler

ophæves, således at den normale gyldighedsperiode for et kørekort kommer til at gælde

uanset alder.

 

Jeg linker til lovforslaget, så du selv og andre interesserede kan følge med i processen (http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l201/index.htm).

 

Og Rasmus Prehn fortsætter:

 

Vores ældre kan vi trygt sende ud i trafikken

I fremtiden bliver det lettere for vores ældre at få fornyet deres kørekort. Det sker, når der i Folketinget snart stemmes for et lovforslag, der afskaffer lægetjekket for ældre, når de fylder 75 år. I stedet kommer den normale gyldighedsperiode for kørekort til at gælde uanset alder.

Ældrebloggens redaktør skriver her på siden, at lægetjekket er en stor og unødvendig udgift for de ældre. Jeg kunne ikke være mere enig. Statistikkerne taler sit tydelige sprog: Det er ikke ældre, som er til størst fare i trafikken. Det er derimod unge, som er de største fartbøller. Derfor er det også afgørende for mig, at ældre borgere i Danmark kan leve et normalt liv uden at blive mistænkeliggjorte. De skal kunne komme fra A til B. De skal kunne køre til købmanden for at handle.

Lovforslaget er ikke ensbetydende med, at vi ikke fortsat skal være opmærksomme. Selvfølgelig skal både venner, familie og praktiserende læger gribe ind, hvis de vurderer, at den ældre er til fare for sig selv og andre. Sådan som det gælder for alle andre borgere i samfundet. Vi skal passe på hinanden.

Socialdemokratiet stemmer for lovforslaget. Det er godt for tilliden og godt for de ældre.

 

Med venlig hilsen

Rasmus Prehn

 

 

 

 

 

 

 

30-06-17

 

I morgen - den 1. juli - træder den ny lov i kraft.

 

I en klumme i Fyns Amts Avis forleden udtrykte læge Iza Alfredsen stor bekymring over den lov, der træder i kraft den 1. juli i år, og som betyder, at almindelige kørekort, der udstedes eller fornys efter den dato, får en gyldighedstid på 15 år - altså også for folk over 75 år. Og hun konkluderer således: "Jeg tror, beslutningen om at fjerne motorattesten til ældre kommer til at koste menneskeliv i trafikken. Men det er jo en opvejning, for langt de fleste ældre kører rigtig godt".

Det er da også netop den kendsgerning, at langt de fleste ældre kører rigtig godt, der ligger til grund for, at det nu ikke længere vil være alle os ældre, der skal igennem det årlige bøvl med at få kørekortet fornyet, samtidig med at vi skal erlægge et betydeligt beløb hos lægen og betale en afgift til staten for en lægeattest (der skulle jo betales moms til staten af lægens honorar for at udstede attesten).

Som det blev sagt i Folketinget ved forelæggelsen af lovforslaget: " Baggrunden for lovforslaget er, at der ikke er fundet evidens for, at de gældende regler om den øvre aldersgrænse på 75 år har en gavnlig effekt for trafiksikkerheden".

Der er en hel del selvmodsigelse i Iza Alfredsens argumentation mod den ny lov. Hun fortæller, at hun i sin fritid ser en hel del, der fortsat kører rundt i deres biler, selv om de af helbredsmæssige årsager ikke har kunnet få fornyet deres kørekort. Og så føjer hun til, at "Det bliver nok kun værre fra nu af".

Hvorfor skulle det blive værre fra nu af? For der ændres jo ikke noget ved den pligt som lægerne allerede i dag har til at skride ind, når de bliver opmærksomme på, at en person af en eller anden grund ikke længere er i stand til at køre bil på betryggende måde. Derfor er det jo ikke rigtigt, når Iza Alfredsens skriver, at "kørekortet, mange får som 18-årige nu er et fripas til kørsel resten af livet".

Da aldersgrænsen for kørekort til ældre i 2015 blev hævet fra 70 til 75 år, blev det besluttet, at man ønskede at skærpe lægernes opmærksomhed på det såkaldte lægelige kørselsforbud, så dette blev anvendt mere.

Rent faktisk viser en opgørelse, at det kun er 1,4 procent af de ældre, der har været gennem lægeundersøgelsen for fornyelse af kørekort, som på den baggrund er blevet nægtet en fornyelse.

Iza Alfredsen fortæller da også, at hun har aldrig sendt en attest til kommunen, som medførte inddragelse af kørekortet. Men, fortæller hun, "til gengæld har jeg sagt ligeud til en del, at med det, de fejler, bliver attesten aldrig godkendt, slet ikke uden køreprøve". Og det er vel så underforstået, at de pågældende på den baggrund har opgivet at få fornyet kørekortet. Men det er jo ikke blot lægerne, der har en pligt til at reagere på uforsvarlig kørsel. Det gælder os alle, og det er pålagt politiet at skærpe opmærksomheden omkring dette. Og det gælder ikke blot, når det er ældre, der sidder bag rattet. Det er jo vigtigt at huske, at der også er 50-årige, som af den ene eller den anden grund ikke burde køre bil længere. I øvrigt er bilister i alderen 18-28 år skyld i forholdsvis flere ulykker end ældre over 75.

Dette med "fripas til kørsel resten af livet" er jo heller ikke rigtigt af den grund, at alle nu skal have deres kørekort fornyet hvert 15. år. Der er godt nok "kun" tale om det, der hedder en "administrativ fornyelse", hvor det gamle kørekort skal afleveres sammen med et ny foto og en særlig blanket. I den forbindelse sendte jeg for nogle måneder siden her fra Ældre-bloggen et forslag til partiernes trafikordførere om indførelse af et periodisk tjek af alle bilister på samme måde som alle privat-piloter skal gennem periodiske tjek. Denne henvendelse og nærmere om, hvad et sådant tjek går ud på, kan ses ved at klikke HER. Hvis en sådan ordning blev gennemført, ville det nok også glæde Iza Alfredsen, for hun slutter sin klumme af med at skrive: "Jeg synes, man skulle blande læger helt udenom og lave en køreprøve for alle, hver gang kortet skal fornys".

 

 

 

19-07-17

Kørekort i 15 år

 

Jeg har lige fået mit nye kørekort, men på grundlag af de gamle regler med lægeattest og det hele. Det gamle udløb nemlig den 23. juni. Men da det ny er udstedt efter den 1. juli, så gælder det nu til 2032. Men det er ikke uden betingelser, og det har modstanderne af de nye regler det med at glemme. Eller også ser de bevidst bort fra det, og så skriver de med det helt sorte kridt om alle de ulykker, der i de kommende år vil ramle ned over os, fordi vejene vil blive fyldt med gamle, demente bilister. Ja, der er endda nogen, der har fundet statistikker frem, som skulle vise, at vi ældre allerede er skyld i forholdsvis langt flere ulykker end de yngre årgange. Jeg har forgæves søgt med Google og andre søgemaskiner efter de statistikker. Hver og en af dem, jeg har fundet frem til, siger det modsatte. Skulle nogen alligevel kunne påvise, at der i de seneste år er sket flere trafikuheld, hvor ældre har været indblandet (og altså ikke forholdsvis flere), så skal de nok lige huske på, at der for hvert år, der går, bliver flere og flere ældre bilister på vejene, ganske enkelt fordi vi generelt blive flere ældre, og fordi flere af os langt op i alderen bevarer et helbred, som på ingen måder forhindrer os i at køre bil med samme - og måske endda større sikkerhed end de yngre og de helt unge.

Som nævnt er det ikke uden betingelser, når de nyudstedte kørekort har en gyldighedsperiode på 15 år. Først og fremmest har hver enkelt af os - og det gælder også de yngre årgange - en pligt til at vurdere vores egne evner som bilister. Jeg erkender, at det nok er svært. Men dertil kommer, at alle læger har fået indskærpet deres pligt til at gribe ind, hvis de bliver opmærksomme på en patient, som på grund af helbred, syn, førlighed eller medicinering ikke længere må køre bil. Og så er der familiemedlemmer og venner, som vil kunne gøre os en tjeneste ved at fortælle os, at nu er det tiden at sælge bilen. Endelig har også politiet fået indskærpet pligten til at holde et vågent øje med, hvordan vi ældre opfører os som bilister - akkurat som de skal holde øje med de yngre. Alt i alt vil det utvivlsomt betyde, at antallet af vejledende køreprøver vil stige, og det vil det for alle aldersklasser.

Men vil man virkelig gøre noget for at øge trafiksikkerheden, så skulle man indføre den ordning, som jeg tidligere har gjort mig til talsmand for. Den ordning svarer til den, man kender i luftfarten, hvor alle piloter med visse mellemrum skal til et Periodisk Flyve-Tjek (PFT), som det hed i gamle dage. Nu hedder det vistnok noget andet, men princippet er det sammen, nemlig at man som pilot skal bevise overfor en instruktør, at man kan, hvad man skal kunne, for at flyve med størst mulig sikkerhed. Det betyder også, at eventuelle dårlige vaner kan blive pillet af en. Og det er der vistnok en hel del bilister, der kunne trænge til.

Men alt i alt glæder jeg mig over, at den aldersdiskrimination, som jeg har været udsat for i snart mange år, nu er bragt til ophør.

 

Kommentarer til indlæggene her på Ældre-bloggen er altid velkomne. Den nemmeste måde at give dem på er ved at bruge beskedboksen her til højre.

 

Alle kommentarer vil snarest muligt blive bragt her på bloggen - men uden oplysning om E-mail adressen.